Documënt d’informaziun aladô dl decret legislatif n. 196 di 30 de jügn dl 2003 „Codesc sön la proteziun de dać“

Aladô dl art. 13 dl decret legislatif n. 196 di 30 de jügn dl 2003 ves LASCIUNSE ALSAVËI che la Biblioteca provinziala „Dr. Friedrich Teßmann“ elaborëia i dać personai di leturs y dles porsones che adora internet, sciöch’inće dles porsones che ti lascia alsavëi sü dać personai de süa bona (personalmënter scrion fora i formulars de registraziun y/o i formulars de registraziun por s’anuzè de internet, por telefon o fax) a nosc ofize d’aministraziun o ala portina d’imprëst.

La biblioteca garantësc, tl cheder dles desposiziuns de lege, che l’elaboraziun di dać personai vëgn fata tl respet dles libertês y di dërć fondamentai, sciöche inće dla dignité dla porsona interessada, fajon dantadöt referimënt al mantignimënt dl socrët, al’identité personala y al dërt de sconanza di dać personai.

Fins dl’elaboraziun di dać:
- ademplimënt de dovëis legai, dovëis de ordinamënć, normes comunitares sciöche inće leges ziviles y fiscales,
- ademplimënt de dovëis de contrat ti confrunć dla porsona interessada, chël ô dì imprëst y apostaziun de libri, sföisc, revistes, y i.i., spediziun de lëtres de amoniziun por la retüda de libri imprestà fora, sciöche inće por l’adoranza de internet,
- ademplimënt de ativitês en relaziun ala gestiun dla biblioteca, sciöche laurè fora statistiches internes por le decunt finanziar, sciöche inće por le manejamënt dla contabilité.

En relaziun ai fins dà dant dessura vëgn üsc dać personai ortià inant sce ara va debojëgn:
- ales aministraziuns y ales autoritês publiches, sce chësc é odü danfora dala lege,
- a dötes ches porsones fisiches y/o iuridiches, publiches y/o privates (ofizi de consulënza legala, aministrativa y fiscala, tribunai, Ćiamenes de comerz y i.i.), sce al é debojëgn o d’öga da i ortié inant por nostes ativitês, tles manires y cun i fins scrić dessura.

I dać personai che vëgn elaborà da nosc ënt ne vëgn nia sotmetüs ala difujiun.

L’elaboraziun di dać po gnì fata cun o zënza l’aiüt de mesi eletronics, o a vigni moda automatics, y tol ite dötes les prozedöres odüdes danfora tl art. 4, coma 1, lëtra a dl decret legislatif n. 196 di 30 de jügn dl 2003 y che é debojëgn por l’elaboraziun di dać corespognënć. A vigni moda vëgn i dać elaborà tl’osservanza de dötes les mosöres de segurëza che garantësc la segurëza y le mantignimënt dl socrët.

La lege sön la proteziun di dać ti dà la poscibilité ala porsona interessada de eserzité dërć spezifics aladô dl art. 7. Plü avisa àra le dërt de savëi cai che é i dać personai che le titolar à sura d’ëra y da ciafè informaziuns, sce al à dać sura d’ëra, inće sc’ai ne n’é nia ćiamò gnüs memorisà. Implü àra le dërt da ciafè informaziuns plü menüdes y te na forma da capì sura chisc dać, süa provegnënza y la gauja y le fin de süa elaboraziun, sciöche inće informaziuns sön le titolar y le responsabl dl’elaboraziun y sön les porsones y categories a chëres che chisc dać ti vëgn bonamënter menades. La porsona interessada à le dërt da confermè y da controlè sü dać, da i comedè y da i completè, da se damanè che i dać vëgnes straihà, blocà y mudà te dać anonims sce l’elaboraziun va cuntra les desposiziuns de lege. Ara à le dërt da refodè, daldöt o en pert, l’elaboraziun de sü dać por na gauja motivada, sciöche inće da ghiré che chisc vëgnes sferià fora, blocà, o mudà te dać anonims.

Chisc dërć po gnì fać avarëi dala porsona interessada o da na porsona da d’ël delegada tres na domanda al responsabl (Dr. Karin Pircher c/o Biblioteca provinziala „Dr. Friedrich Teßmann“ str. A. Diaz 8, 39100 Balsan) por lëtra racomanada o e-mail privacy@tessmann.it.

Le titolar dl’elaboraziun di dac é, aladô dl D. Lgs 196/2003, “Codesc sön la privacy”, la Repartiziun provinziala Cultura todëscia dla Provinzia Autonoma de Balsan – Südtirol.