Mprëst / retuda tres la biblioteches che tòl pert al mprëst interbibliotecher

Nosc media possa nce unì mprestei ora y retui tres chësta biblioteches: Persenon, Burnech, Eppan, La Ila, Lana, Laives (Biblioteca Don Bosco), Mals, Maran (Biblioteca Sinigo), Neumarkt (Biblioteca tl Ballhaus y Biblioteca Endidae), Salurn, Sand in Taufers, Urtijëi, Schlanders y Toblach. Chësta biblioteches giapa uni ena i libri tres n servisc de curier.
Per prenutazions che vën mandedes ite nchin n merdi vëniel tla biblioteches nunziedes dat ora i libri n chisc dis:
N vënerdi: Persenon, Maran (Biblioteca Sinigo), Schlanders, Sterzing, Urtijëi
N sada: Burnech, Eppan, Lana, Laives/Don Bosco, Neumarkt (Biblioteca tl Ballhaus y Biblioteca Endidae), Sand in Taufers, Toblach
N merdi: Salurn, La Ila
I utënc de chësta biblioteches aposta l medium che i uel tres si biblioteca. I utënc scric ite tla Biblioteca provinziela "Teßmann" à la puscibltà, canche i fej la prenutazion de n liber o de n auter medium, de s’l lascé mandé te una dla biblioteches daujin.
Sce ulëis ve nuzé dla puscibltà de dé de reviers vosc libri pra una dla biblioteches nunziedes dessëura cialëde che l tëmp de mprëst ne sibe nia destumà.

ACHTUNG: DIE MEDIENLIEFERUNG NACH MERAN/SINICH, LANA, MALS UND SCHLANDERS FÄLLT BIS AUF WEITERES AUS.
Vormerkungen zur Auslieferung werden angenommen, aber erst nach Wiederaufnahme des Lieferdienstes erfüllt.

ATTENZIONE: LA CONSEGNA A MERANO/SINIGO, A LANA, A MALLES E A SILANDRO È SOSPESA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.
Richieste di consegna vegnono accettate ma saranno eseguite solo dopo che il servizio di consegna sarà ripreso.STADTBIBLIOTHEK MERAN WEITERHIN GESCHLOSSEN – LIEFERUNG AN DIE KOMBINIERTE BIBLIOTHEK SINICH
Die Stadtbibliothek Meran bleibt aufgrund von Umbauarbeiten weiterhin geschlossen. Bis zu ihrer Wiederöffnung werden die über den Leihverkehr nach Meran bestellten Medien an die neu eröffnete kombinierte Bibliothek Sinich in der neuen Grundschule Sinich geliefert (für Informationen zur Bibliothek siehe Kombinierte Bibliothek Sinich).


BIBLIOTECA CIVIVA DI MERANO ANCORA CHIUSA – CONSEGNA ALLA BIBLIOTECA COMBINATA DI SINIGO
La Biblioteca civica di Merano rimane ancora chiusa a causa di lavori di ristrutturazione. Fino alla sua riapertura i media prenotati per Merano tramite il servizio di prestito interbibliotecario saranno consegnati alla nuovissima Biblioteca combinata di Sinigo allestita all’interno della nuova scuola elementare di Sinigo (per informazioni in riguardo alla Biblioteca di Sinigo vedi Biblioteca combinata di Sinigo).
Servisc de mprëst de südtirol

Sëis tl lëur de scrì vosta “tesina” de scola y ëis debujën de n liber sun na tematica speziela? Ulëis miuré vosta cunescënzes de talian y ulessais perchël ti cialé a n film tla rujeneda riginela taliana? Ve nteressëis de leteratura tudëscia y chirëis n audioliber che ve plej?

Ma te vosta biblioteca ne abinëis nia cie che chirëis?

L servisc de mprëst de Südtirol ie la soluzion! Chësc servisc ve dà la puscibltà de pudëi mpresté debant libri, DVDs y audiolibri dala biblioteches provinzieles tudëscia Dr. Friedrich Tessmann y taliana Claudia Augusta sciche nce dala Biblioteca zivica de Bulsan C. Battisti te una dla 14 biblioteches daujin a ulache stajëis (cëla cherta). Iló pudëis ve mpresté ora i media y nce i dé de reviers. L servisc de mprëst vën regulà dal urdinamënt dl servisc de mprëst de Südtirol (www.provinz.bz.it/bibliotheken).

Y nsci iel da fé:
 1. Chirëde ti catalogs-online dla biblioteches provinzieles y dla
  biblioteca zivica de Bulsan l medium che ve nteressea:
  a. www.tessmann.it
  b. www.bpi.claudiaugusta.it
  c. http://bcb.gemeinde.bozen.it
 2. Apustëde l medium tres una dla 14 biblioteches
 3. Pudëis jì a ve tò i media apustei te vosta biblioteca y pona inò
  i dé jù iló
 4. I media vën menei adalerch n iede al’ena

Servisc de njonta dla biblioteca provinziela Dr. F. Teßmann:
I utënc y la utëntes possa nstësc/nstësses apusté l medium online (www.tessmann.it) y crì ora la biblioteca ulache i/les uel jì a se l tò. Iló possi jì a se tò y inò dé jù l medium.

Vosc team dla biblioteca resta inant gën a vosta despusizion.


Pruspet "Imprëst interbibliotecar danter les biblioteches dl Südtirol"