Mprëst / retuda tres la biblioteches che tòl pert al mprëst interbibliotecher

Nosc media possa nce unì mprestei ora y retui tres chësta biblioteches: Persenon, Burnech, Eppan, La Ila, Lana, Laives (Biblioteca Don Bosco), Mals, Maran, Neumarkt (Biblioteca tl Ballhaus y Biblioteca Endidae), Salurn, Sand in Taufers, Urtijëi, Schlanders y Toblach. Chësta biblioteches giapa uni ena i libri tres n servisc de curier.
Per prenutazions che vën mandedes ite nchin n merdi vëniel tla biblioteches nunziedes dat ora i libri n chisc dis:
N vënerdi: Persenon, Maran, Schlanders, Sterzing, Urtijëi
N sada: Burnech, Eppan, Lana, Laives/Don Bosco, Neumarkt (Biblioteca tl Ballhaus y Biblioteca Endidae), Sand in Taufers, Toblach
N merdi: Salurn, La Ila
I utënc de chësta biblioteches aposta l medium che i uel tres si biblioteca. I utënc scric ite tla Biblioteca provinziela "Teßmann" à la puscibltà, canche i fej la prenutazion de n liber o de n auter medium, de s’l lascé mandé te una dla biblioteches daujin.
Sce ulëis ve nuzé dla puscibltà de dé de reviers vosc libri pra una dla biblioteches nunziedes dessëura cialëde che l tëmp de mprëst ne sibe nia destumà.


STADTBIBLIOTHEK MERAN: AB 08.04. WIEDERAUFNAHME SÜDTIROLER LEIHVERKEHR
Ab sofort ist der Leihverkehr mit der Stadtbibliothek Meran wieder aktiv: Medien, die ab 08.04. für die Ausgabe in der Stadtbibliothek Meran bestellt wurden, werden direkt an die Stadtbibliothek zugestellt – es erfolgt keine weitere Lieferung in die kombinierte Bibliothek Sinich.
Außerdem können alle Medien, die über den Südtiroler Leihverkehr bestellt wurden, in der Stadtbibliothek Meran zurückgegeben werden. Die in der kombinierten Bibliothek Sinich zurückgegebenen Medien werden in den kommenden vier Wochen noch für die Rückgabe abgeholt. Danach erfolgt die Rückgabe ausschließlich über die Stadtbibliothek Meran.

BIBLIOTECA CIVICA DI MERANO: DAL 08-04 SARÀ RIPRESO IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Il prestito interbibliotecario con la Biblioteca civica di Merano è di nuovo attivo: Tutti i media prenotati per la consegna a Merano dal 08-04, saranno consegnati direttamente alla Biblioteca civica di Merano – non sarà più effettuata la consegna alla Biblioteca combinata di Sinigo.
Anche la restituzione dei media prestati tramite il servizio di prestito interbibliotecario avverrà alla Biblioteca civica di Merano. Nelle prossime quattro settimane, media restituiti alla Biblioteca combinata di Sinigo saranno ritirati per la restituzione. In seguito la restituzione avverrà solamente tramite la Biblioteca civica di Merano.
Servisc de mprëst de südtirol

Sëis tl lëur de scrì vosta “tesina” de scola y ëis debujën de n liber sun na tematica speziela? Ulëis miuré vosta cunescënzes de talian y ulessais perchël ti cialé a n film tla rujeneda riginela taliana? Ve nteressëis de leteratura tudëscia y chirëis n audioliber che ve plej?

Ma te vosta biblioteca ne abinëis nia cie che chirëis?

L servisc de mprëst de Südtirol ie la soluzion! Chësc servisc ve dà la puscibltà de pudëi mpresté debant libri, DVDs y audiolibri dala biblioteches provinzieles tudëscia Dr. Friedrich Tessmann y taliana Claudia Augusta sciche nce dala Biblioteca zivica de Bulsan C. Battisti te una dla 14 biblioteches daujin a ulache stajëis (cëla cherta). Iló pudëis ve mpresté ora i media y nce i dé de reviers. L servisc de mprëst vën regulà dal urdinamënt dl servisc de mprëst de Südtirol (www.provinz.bz.it/bibliotheken).

Y nsci iel da fé:
 1. Chirëde ti catalogs-online dla biblioteches provinzieles y dla
  biblioteca zivica de Bulsan l medium che ve nteressea:
  a. www.tessmann.it
  b. www.bpi.claudiaugusta.it
  c. http://bcb.gemeinde.bozen.it
 2. Apustëde l medium tres una dla 14 biblioteches
 3. Pudëis jì a ve tò i media apustei te vosta biblioteca y pona inò
  i dé jù iló
 4. I media vën menei adalerch n iede al’ena

Servisc de njonta dla biblioteca provinziela Dr. F. Teßmann:
I utënc y la utëntes possa nstësc/nstësses apusté l medium online (www.tessmann.it) y crì ora la biblioteca ulache i/les uel jì a se l tò. Iló possi jì a se tò y inò dé jù l medium.

Vosc team dla biblioteca resta inant gën a vosta despusizion.


Pruspet "Imprëst interbibliotecar danter les biblioteches dl Südtirol"